Tổng Bí thư: “Dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ”

Đã đăng vào 21/08/2012 lúc 9:23

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Ngày 20/8, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và Vụ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ các ban Đảng, cơ quan Đảng ở Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; một số trường đại học, tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đặc biệt quan trọng; các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ cũng là hội nghị bàn thảo những công việc cần làm ngay về công tác xây dựng Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng vào cuộc sống.

Ông Tô Huy Rứa đã quán triệt những chủ trương, định hướng về đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận số 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng; khái quát những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; phân tích rõ nguyên nhân và 6 nhóm giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ song song với việc đổi mới đồng bộ các khâu khác trong công tác cán bộ, trong đó có nhiều giải pháp nhằm tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các Nghị quyết (42, 11) của Bộ Chính trị Khóa IX về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ ở các ban, bộ, ngành, địa phương đã dần đi vào nền nếp, đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đồng bộ hơn, chất lượng hơn các khâu khác trong công tác cán bộ. Trên 95% cấp ủy viên, gần 100% ủy viên ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2011-2016 và hầu hết cán bộ được bổ nhiệm các chức danh thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đều ở trong quy hoạch.

Việc luân chuyển cán bộ đã góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ qua thực tiễn và tăng cường cán bộ cho những nơi có khó khăn, khắc phục một bước xu hướng cục bộ, khép kín, trì trệ của đội ngũ cán bộ. Kết quả luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương trong hai nhiệm kỳ Đại hội IX và X, đã đào tạo được nhiều cán bộ, nhiều người được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được tín nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; trên 95% cán bộ chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và trên 98% Ủy viên Ban thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy đã qua luân chuyển. Kết quả luân chuyển một số chức danh cán bộ không là người địa phương ở cấp tỉnh và cấp huyện nói chung đạt kết quả tốt.

Ông Tô Huy Rứa đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận kỹ về giải pháp thực hiện các chủ trương, định hướng về công tác cán bộ nêu trong Nghị quyết của Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị; cho ý kiến vào các dự thảo bổ sung, sửa đổi quy định, hướng dẫn về quy hoạch, luân chuyển cán bộ và các đề xuất quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ban Tổ chức Trung ương, các cấp, ngành, địa phương, từ sau Đại hội XI đến nay đã triển khai rất khẩn trương, khoa học, bài bản một khối lượng công việc lớn và đạt được nhiều kết quả trong việc kiện toàn tổ chức, cán bộ; triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, kiện toàn tổ chức nhân sự sau bầu cử. Ngành tổ chức của Đảng đã tham gia tích cực, quan trọng vào quá trình soạn thảo, ban hành, triển khai Nghị quyết Trung ương 4.

Tổng Bí thư nhấn mạnh và khẳng định quan điểm dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì quy hoạch cán bộ là thể hiện vai trò, chức năng lãnh đạo, chủ động của Đảng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ cho việc thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Không phải bây giờ chúng ta mới làm quy hoạch cán bộ mà giữa những năm 60 của thế kỷ XX, Đảng ta đã triển khai công tác quy hoạch cán bộ, nhưng chưa nền nếp do hoàn cảnh chiến tranh.

Đến năm 2004, Bộ Chính trị có Nghị quyết về quy hoạch cán bộ thì công việc này được làm khá bài bản, nghiêm túc, công phu, phục vụ cho nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Tuy nhiên, theo đánh giá nêu trong Báo cáo, công tác quy hoạch cán bộ còn nhiều mặt hạn chế, tồn tại, cần phải bổ sung, điều chỉnh để ngày càng làm tốt hơn công tác quan trọng này. Quy hoạch là định hướng, phát hiện nguồn, là đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiều nhiệm kỳ sau, cần phân biệt với việc làm nhân sự cho từng nhiệm kỳ. Luân chuyển cán bộ là biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ một cách bài bản, toàn diện đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược. Thực tế cho thấy, qua luân chuyển, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có bước trưởng thành, được rèn luyện tốt hơn.

Theo chương trình, Hội nghị lần này thảo luận, góp ý kiến vào nhiều vấn đề quan trọng, nhiều vấn đề mới, chưa đủ kinh nghiệm như tiêu chí đánh giá cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm; quy định chức trách của người đứng đầu…

Trong quá trình thảo luận những vấn đề này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu cần quán triệt những quan điểm chung, tư tưởng chỉ đạo về công tác cán bộ để thấy rõ tính toàn diện, tính biện chứng, khó khăn, phức tạp, nhưng hết sức quan trọng của công tác cán bộ.

Tổng Bí thư nêu rõ cán bộ là người lãnh đạo, dẫn dắt quần chúng, tổ chức điều hành công việc, là hạt nhân của một tổ chức, là nòng cốt của một phong trào; và trong bất kỳ thời kỳ cách mạng nào, ở bất cứ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ cũng đóng vai trò quyết định. Như Bác Hồ đã dạy, cán bộ là cái gốc của công việc, mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.

Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mặt trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Công tác cán bộ gồm nhiều khâu liên hoàn, đan xen nhau, bao gồm việc đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ… Đồng thời với việc chuẩn bị đường lối chính trị, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội thì phải chuẩn bị chiến lược cán bộ, phải xây dựng quy hoạch cán bộ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đường lối nào thì cán bộ ấy. Đường lối cán bộ phải phục vụ cho đường lối chính trị, phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đường lối chính trị. Ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương lại có yêu cầu riêng. Đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng, phải rất tỉnh táo, nếu lựa chọn, bố trí cán bộ sai thì.. “sai một ly, đi một dặm.”

Cán bộ phải có quan hệ hữu cơ với tổ chức, bộ máy và cơ chế vận hành của tổ chức, bộ máy, đặt trong guồng máy. Cho nên, cùng với chuẩn bị và sắp xếp cán bộ phải quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách, lề lối, phương thức làm việc, kể cả việc chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, cơ chế, đãi ngộ để cán bộ làm việc, tạo động lực cho cán bộ hoạt động.

Cần quán triệt quan điểm giai cấp trong công tác cán bộ, đồng thời trên cơ sở đó phải có chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi cán bộ, trọng dụng mọi nhân tài, mở rộng quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế. Bất cứ giai cấp nào, chế độ xã hội nào cũng có đường lối cán bộ riêng của mình, lựa chọn sử dụng cán bộ theo quan điểm riêng của mình, phục vụ cho lợi ích giai cấp của mình. Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam, phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, của toàn dân tộc, không phục vụ lợi ích của riêng một nhóm nào. Cần quán triệt quan điểm giai cấp, hiểu một cách đúng đắn, không máy móc, giáo điều, sử dụng đồng thời tất cả các loại cán bộ, trọng dụng nhân tài, học theo Bác Hồ trong việc sử dụng cán bộ; quan điểm giai cấp vô cùng sâu sắc, nhưng rất dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác cán bộ được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ vì công tác cán bộ là công tác con người, đánh giá, sử dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật…, là vấn đề liên quan đến tâm lý, đạo đức, danh dự, tình cảm của con người, rất phức tạp. Cho nên càng phải bảo đảm tính dân chủ, lắng nghe rộng rãi, đồng thời phát huy trách nhiệm cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu. Đề cao vai trò của cá nhân người đứng đầu nhưng phải đặt trong quan hệ với tập thể, bảo đảm dân chủ, tránh độc đoán.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị; trong quá trình thực hiện phải có sự phân cấp, phân công, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội…; lại phải có giám sát, kiểm tra công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Quản lý cán bộ bao gồm cả bảo vệ cán bộ, bảo vệ phẩm chất chính trị, bảo vệ quan điểm, đạo đức, lối sống, bảo vệ chính trị nội bộ, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tổng Bí thư chỉ rõ trong khi bàn các vấn đề cụ thể, cần hết sức chú ý về phương pháp tư tưởng, nhận thức, quan điểm, những vấn đề có tính nguyên tắc về cán bộ và công tác cán bộ, trước hết là những vấn đề cơ bản liên quan đến đường lối chính trị và đường lối cán bộ, quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ, quan điểm giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài, giữa kế thừa và phát triển, giữa sự quản lý thống nhất của Đảng với việc phát huy vai trò của các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa thẩm quyền cá nhân và trách nhiệm tập thể, giữa phân cấp, phân quyền và kiểm tra giám sát, đồng thời phải xuất phát từ thực tiễn, tránh xa rời nguyên tắc, hà khắc tiêu chuẩn cán bộ và khuynh hướng hẹp hòi, không chịu đổi mới…

Về đánh giá cán bộ, Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta đã từng làm, thời kỳ nào cũng làm, nhưng đây là khâu khó, cần có tiêu chí, tiêu chuẩn, cần có thông tin. Nhưng quan trọng là cái tâm, cái tầm của người đánh giá, phải thực sự là những người trong sách, công tâm, khách quan, phải có tầm nhìn mới có thể phát hiện, đánh giá đúng cán bộ. Nhìn cán bộ phải từ nhiều góc độ, ở nhiều thời điểm, qua nhiều công việc thực tiễn, tính chất, hiệu quả công việc, xem xét giải quyết công việc như thế nào, nhất là vào những thời điểm khó khăn, thách thức. Lửa thử vàng, gian nan thử sức; đừng thấy đỏ mà tưởng là chín; người cán bộ tốt phải là người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư mong muốn Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp; đội ngũ những người làm công tác cán bộ của Đảng sẽ tiếp phát huy tinh thần trách nhiệm, cái tâm trong sáng và tầm cao trí tuệ, để công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Trong 2 ngày làm việc (20-21/8), hội nghị sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề: xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân; quy định góp ý, lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ sung, sửa đổi quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; bổ sung, sửa đổi hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý…/.

 
 
(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo