Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012

Đã đăng vào 11/01/2012 lúc 10:05

Sáng 10/1, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có 450 đại biểu là các đồng chí Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy, các bộ, ban, ngành Trung ương.


Đồng chí Trần Lưu Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
trình bày
 
Báo cáo tổng kết. Ảnh: HH

 

Báo cáo tổng kết do đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị cho biết: Năm 2011, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ trong cả nước đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, chủ động, tích cực, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, tham mưu thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn, quan trọng đạt kết quả tốt. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tổ chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm là chuẩn bị các nội dung tham mưu Bộ Chính trị trình các hội nghị Trung ương 1, 2, 3, 4 (khóa XI); góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Sau Đại hội XI của Đảng, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức tốt việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện các nội dung về Điều lệ Đảng và công tác xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ, đảng viên bảo đảm kịp thời, tập trung làm rõ những điểm mới, tinh thần đổi mới của Đại hội XI, góp phần thống nhất nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương ban hành Điều lệ Đảng (được Đại hội XI thông qua); Quy chế làm việc; Chương trình công tác toàn khóa; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành các quy định về tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân; Ban Bí thư ban hành hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng. Đã xây dựng Chương trình công tác toàn khóa của Ban; ban hành Kế hoạch thực hiện một số đề án trọng tâm về công tác tổ chức, cán bộ trong năm 2011 – 2012. Trong đó, tập trung tham mưu một số đề án, nhiệm vụ quan trọng, tham mưu sơ kết, tổng kết một số nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị về tổ chức, cán bộ. Các đề án, nhiệm vụ đã được thực hiện cơ bản theo tiến độ đề ra.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung nghiên cứu, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ''Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay''; tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 4 thông qua Nghị quyết về vấn đề này.


      Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa trao đổi với các đại biểu nữ. Ảnh: HH

Năm 2011, lần đầu tiên chúng ta tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một ngày, thời gian chuẩn bị rất ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, quy trình chặt chẽ, nhưng các Ban Tổ chức, các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức thực hiện một cách thận trọng, chu đáo, bảo đảm quy trình và đạt chất lượng tốt, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, bầu một lần đủ số lượng 500 đại biểu Quốc hội.

Với cách làm việc khoa học, sâu sát, tinh thần trách nhiệm cao Ban Tổ chức và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ từng bước đổi mới, hoàn thiện quy trình, chủ động phối hợp hiệu quả với các cơ quan, các cấp ủy, tổ chức đảng tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự. Do đó, các phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ và có tính hợp lý hơn, tạo sự thống nhất cao khi thực hiện, góp phần bảo đảm sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, được Trung ương và dư luận đánh giá cao, tạo được sự tin cậy, tình cảm tốt đẹp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Một số đồng chí trên cương vị công tác mới đã đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, quyết liệt trong công việc, thực hiện ''nói đi đôi với làm'', bước đầu tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong năm qua, các Ban Tổ chức cấp ủy, các tổ chức đảng đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, cấp ủy sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy; rà soát chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, lề lối làm việc các cơ quan trong hệ thống chính trị để trình cấp ủy sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường phân cấp, phát huy dân chủ nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức các cấp đã triển khai đồng bộ công tác cán bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu của thời kỳ mới. Tham mưu cho các cấp ủy tiếp tục thực hiện Kết luận số 37-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020. Đổi mới mạnh mẽ trong công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, nhiều chính sách ưu tiên, thu hút cán bộ được triển khai, chế độ tiền lương được cải cách và nâng cao. Đến nay, cả nước đã có trên 1.100 cán bộ quy hoạch các chức danh diện Trung ương quản lý; 6.800 lượt cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý; trình độ đào tạo của cán bộ trong quy hoạch được nâng lên; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số có tiến bộ. Sau 9 năm thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cả nước có trên 42.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý được luân chuyển. Nhiều tỉnh, thành phố thực hiện việc luân chuyển, bố trí các chức danh bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên đuợc quan tâm nghiên cứu, tham mưu và hướng dẫn thực hiện. Tính đến 30/6/2011, toàn Đảng có gần 57.000 tổ chức cơ sở đảng (gần 34.000 chi bộ cơ sở), gần 1.700 đảng bộ bộ phận với trên 254.000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm dần: năm 2008 là 1,07%; năm 2009 là 0,63% và năm 2010 là 0,4/%.

Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, thực hiện, số thôn, làng, ấp, bản chưa có tổ chức đảng, có ít hoặc chưa có đảng viên được thu hẹp; nhiều tỉnh miền núi, biên giới đã cơ bản không còn thôn, bản chưa có chi bộ như: Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Tây Ninh, Cà Mau…Nhiều địa phương đã quan tâm xây dựng và thực hiện đề án tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp đại học về bổ sung cán bộ cho cơ sở, góp phần trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.


Hội nghị có sự tham dự của 450 đại biểu. Ảnh: HH

Một số cấp ủy đã tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã và những địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân. Qua hơn 2 năm thực hiện, chủ trương này được các cấp ủy đồng tình, thống nhất cao. Ở những địa phương thực hiện thí điểm, vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy được phát huy và thể hiện rõ, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức thực hiện của ủy ban nhân dân được đồng bộ, linh hoạt, kịp thời hơn; tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy với việc triển khai, tổ chức thực hiện của chính quyền kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Trong năm 2011, các Ban Tổ chức cấp ủy đã tham mưu tổng kết 5 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng, đánh giá kết quả làm được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2006-2010.

Năm 2012, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung quán triệt thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng, tham mưu cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu, tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy của cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng, trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; tập trung tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế về công tác cán bộ. Ngành tập trung tham mưu, chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cơ quan tổ chức cấp ủy, các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ vững mạnh.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 11/1/2012./.

(Báo điện tử ĐCSVN)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo