Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng

Đã đăng vào 13/06/2012 lúc 9:40

 

 

 Ảnh minh hoạ (Nguồn: vietnamnet.vn)

 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CP, ngày 8/6/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Mục tiêu của Chương trình nhằm xác định những nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết trong cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Mặt khác, sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách không còn phù hợp, cản trở việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần đổi mới phương thức quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; đổi mới, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu với cấp ủy đảng cùng cấp ban hành các nghị quyết, chỉ thị về những chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện tốt công tác cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra trong triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng hiện nay.

Bộ Nội vụ đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch, nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước; rà soát, đề xuất loại bỏ những cơ chế, chính sách không còn phù hợp cản trở việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức và các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Cụ thể hóa các quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản pháp luật liên quan nhằm loại trừ khả năng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người thân lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi dưới mọi hình thức.

Cũng theo Nghị quyết, Bộ Nội vụ được giao trách nhiệm chủ trì việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và quy định về dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức để cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế; xây dựng và thực hiện cải cách chế độ tiền lương, nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, chống bình quân, cào bằng, đặc quyền, đặc lợi.

Thanh tra Chính phủ chủ trì sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về việc thực hiện và kiểm soát kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Bộ Tài chính chủ trì thực hiện nội dung xây dựng quy định về việc công khai chế độ, chính sách để nhân dân giám sát và hướng dẫn dư luận xã hội hiểu đúng về những chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm chính trị, vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, cần chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; ban hành quy định chấn chỉnh hoạt động báo chí tuyên truyền; quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; tăng cường quản lý thông tin trên mạng internet, các mạng xã hội và blog cá nhân./.

(Báo điện tử ĐCSVN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Bạc Liêu https://www.thbl.vn
Giấy phép: Số 61/GP-TTĐT ngày 02/10/2014 của Cục Phát thanh,Truyền hình và Thông tin điện tử
Tổng biên tập: Đoàn Út Bảy
Địa chỉ: 410 – Đường 23 tháng 8 – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.780266 E-mail: thblwebsite@gmail.com
Ghi rõ nguồn thbl.vn khi phát lại thông tin từ website này.

Powered by NetSo